powrót

Cieciszewscy

Mazowiecka rodzina rycerska wywodząca się z rodu Pierzchałów z Turowic, w ziemi czerskiej, posługującego się herbem Roch. Protoplasta rodu, Stanisław Pierzchała posiadał dawną książęcą twierdzę Cieciszew, obok której, w 1363 roku, założył wieś o nazwie Wola Cieciszewska. W roku 1399 Pierzchałowie dokonali podziału posiadanych ziem, z których część z siedzibą w Oborach, przypadła Stanisławowi a część z siedzibą w Cieciszewie - Mrościsławowi. Potomkowie tego ostatniego przyjęli nazwisko Cieciszewskich.

Ziemie cieciszewskie zaczynały się w okolicach obecnej drogi prowadzącej z Łyczyna przez Parcelę, sięgały do Wisły i do granic Kawęczyna. W ich skład wchodził również Słomczyn. Mrościsław, jak odnotowano w dokumentach, dokonał w 1412 roku odnowienia, wybudowanego w XIII wieku, kościoła w Cieciszewie.

Rodzina prędko się rozrosła, dzieląc między siebie posiadane ziemie, ale jej przedstawiciele w przeciwieństwie do Oborskich z Obór nie obejmowali znaczących urzędów ani ziem na Mazowszu. Doprowadziło to do sytuacji, gdy w każdej z pobliskich wsi m.in. Cieciszewie, Słomczynie lub w zaginionym Cieciszewku, zamieszkiwali liczni przedstawiciele Cieciszewskich, przekształcając się w XVII wieku w zagrodową szlachtę mazowiecką. Aż do XVI wieku, zwyczajowo, jeden z potomków rodziny obejmował probostwo w cieciszewskim kościele. Z czasem, z racji pokrewieństwa i powiązań, roszczenia do części Cieciszewa przejęły rodziny Oborskich, Orzechowskich i Leśnowolskich.

Ostatni Cieciszewscy są odnotowani w księgach parafialnych pod koniec wieku XVII. Po ich śmierci wdowy po nich opuściły te tereny.

Literatura:
• AGAD, Obory
• Herbarz Polski, wyd. BONIECKI ADAM, Warszawa 1900

Oprac.: Paweł Komosa